Záruka MBSK+

Predĺžená Záruka MBSK+ na 6 rokov

Základný popis a druhy produktu „Záruka MBSK+“

Záruka MBSK+ je produkt vytvorený a ponúkaný Mercedes-Benz Slovakia, ktorý spočíva v poskytnutí opravy porúch a vád na vozidle, ktoré sú spôsobené vadou materiálu alebo vadou montáže vo výrobe, v rámci dobrovoľnej záruky MBSK konečnému zákazníkovi (majiteľovi alebo prevádzkovateľovi vozidla) prostredníctvom poverených autorizovaných opravovní, a to počas stanovenej doby, najviac však do nabehnutia stanoveného počtu kilometrov za vopred s konečným zákazníkom dohodnutú odmenu.

Dĺžka stanovenej záručnej doby, resp. stanoveného maximálneho počtu kilometrov najazdených daným vozidlom, počas ktorej má konečný zákazník nárok na poskytovanie opravy porúch a vád na vozidle v zmysle vyššie uvedenej definície, je stanovený individuálne pre každý druh produktu MBSK+.

Druhy produktu Záruka MBSK+ pre osobné vozidlá Mercedes-Benz:

 • MBSK+ 12 mesiacov (do 100 000 km)
 • MBSK+ 48 mesiacov (do 100 000 km)
 • MBSK+ 24 mesiacov (do 120 000 km)
 • MBSK+ 24 mesiacov (do 160 000 km)
 • MBSK+ 24 mesiacov (do 250.000 km)
 • MBSK+ 48 mesiacov (do 160 000 km)

Všeobecné podmienky: Doba platnosti

Doba platnosti dobrovoľnej záruky v závislosti od druhu produktu

Všeobecné podmienky: Možnosti zakúpenia

Možnosti zakúpenia produktu:

 
 

Podmienky uznania nároku konečného zákazníka na poskytnutie výkonov v rámci produktu:

všetky doterajšie výkony vykonané na danom vozidle, ako sú prehliadky, výmeny opotrebiteľných dielov, opravy závad a porúch v rámci záruky výrobcu, opravy po havárii, boli vykonané výlučne v autorizovanej opravovni

Pre nové motorové vozidlá s dátumom prvého prihlásenia do evidencie vozidiel (ďalej len „prvé prihlásenie“) od 01.01.2011:

 • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.

Pre jazdené motorové vozidlá, ktoré boli používané ako predvádzacie alebo služobné vozidla v MBSK alebo u niektorého autorizovaného obchodníka Mercedes-Benz na území Slovenska, a u ktorých od dátumu vyrobenia do začiatku záruky neuplynula doba 2 roky:

 • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.

Pre nové motorové vozidlá alebo jazdené motorové vozidlá, ktoré boli skladované alebo používané v MBSK alebo u niektorého autorizovaného obchodníka Mercedes-Benz na území Slovenska a u ktorých od dátumu vyrobenia do začiatku záruky uplynula doba 2 roky:

 • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok.

Prenos plnenia:

 • je možný aj pri predaji vozidla
Všeobecné podmienky: Cenník

Cenník záruky MBSK+

Pozrite si aktúalny prehľad cien pre záruku MBSK+ a zistite, ktorý produkt je ten pravý pre vaše vozidlo.

Prehľad cien zobrazíte kliknutím na tlačidlo nižšie.

Zobraziť prehľad cien
Všeobecné podmienky: Balík plnení

Balík plnení záruky MBSK+

Produkt sa vzťahuje na:

Opravy porúch a vád na vozidle, ktoré sú spôsobené vadou materiálu alebo vadou montáže vo výrobe.

Produkt sa nevzťahuje na:

a) Odstraňovanie škôd spôsobených:

 • nehodou alebo násilím (dopravná nehoda, zámerné násilné poškodenie...)
 • neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročením povoleného užitočného zaťaženia vozidla, prekročením dovoleného zaťaženia náprav, prekročením dovolených otáčok motora, nedodržaním pokynov návodu na obsluhu, použitím nevhodných prevádzkových hmôt, a pod.
 • zmenami alebo akýmikoľvek úpravami na vozidle vykonaných treťou osobou alebo vykonaných bez schválenia výrobcom alebo MBSK
 • používaním ND a/alebo príslušenstva neschválených DCAG alebo MBSK (neoriginálne domontované príslušenstvo)
 • použitím vozidla na motoristickom podujatí
 • živelnými udalosťami (záplava, krupobitie, požiar a pod.)
 • účinkami životného prostredia (vtáčí trus, posypová soľ, priemyselné exhaláty a prachové usadeniny vrátane náletovej hrdze, peľ, kovový prach, morská voda, apod.)

b) Vykonávanie nižšie uvedených služieb:

 • vykonávanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku prirodzeného opotrebenia (napríklad: spojka, brzdy, žiarovky, pneumatiky, disky, ...)
 • pravidelnú údržbu, nastavovacie práce na podvozku, dverách, streche – pokiaľ sa tieto práce netýkajú jednoznačne poškodeného ND uznaného v rámci záruky
 • opravy hluku pri jazde ako je drnčanie, klepkanie...
 • výmena poškodených skiel vozidla
 • výmena dielov podvozkových skupín (napríklad: uloženia kolies, tlmiče, čapy, ramená, tyče a puzdrá stabilizátora, ...), ako aj meranie a nastavenie geometrie podvozka
 • výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies
 • všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody
 • náhrada nákladov na odtiahnutie vozidla a výjazd mechanika k vozidlu do miesta vzniku poruchy
 • oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb
 • dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (napr.: alarm, imobilizér)
 • opravy a úpravy ND a/alebo príslušenstva neschválených výrobcom alebo MBSK
 • dopĺňanie prevádzkových hmôt a náplní

*ponuka platí pre všetky vozidlá Mercedes-Benz so servisom v cene vozidla po 6. roku od registrácie vozidla a pre vozidlá Mercedes-Benz bez servisu v cene vozidla po 2. roku od registrácie vozidla.